Voordelen

De belangrijkste voordelen van geitenmest:

  • Bevordert het bodemleven
  • Optimaliseert de vochthuishouding
  • Stikstofleverend vermogen tijdens het hele groeiseizoen
  • Minder mineralenuitspoeling

bevordert het bodemleven

Het bodemleven maakt enorme sprongen dankzij geitenmest. Denk aan een rijk bacterieleven, het hoge drogestofgehalte en de korrelige structuur van de bodem. De poriën in de grond zijn meer open en zorgen voor sterke wortels. Het resultaat: een minder gevoelig gewas en uiteindelijk hogere opbrengsten.

optimaliseert de vochthuishouding

Het hoge aandeel humus zorgt voor een goede waterhuishouding. Er ontstaat een gunstige capillaire werking. Dankzij een constanter waterbuffer is het gewas beter bestand tegen droogte. In natte perioden van het jaar helpt organische stof voor waterdoorlaatbaarheid.

stikstofleverend vermogen tijdens het hele groeiseizoen

De stikstof uit de geitenmest komt geleidelijk vrij tijdens mineralisatie. Dit zorgt voor een regelmatige, stabiele groei van het gewas. De langdurige werking is perfect voor meerjarige teelten en/of werkt positief door op vervolgteelten.

minder mineralenuitspoeling

Organische stof in de bodem houdt voedingsstoffen vast en voorkomt uitspoeling ervan, met name op zandgronden. Het vasthouden van voedingsstoffen maakt dat de bodem gezonder blijft.

Daarnaast biedt geitenmest nog de volgende voordelen:

  • Verlengd groeiseizoen
  • Half gecomposteerd bij aanvoer
  • Continuïteit in mestlevering
  • Minder kosten voor kunstmest, beregenen en bestrijdingsmiddelen
  • Jaarrond toe te passen bij de aanplant van boom- en fruitteelt

verlengd groeiseizoen

Door te bemesten met geitenmest ontstaat een betere waterhuishouding. Door deze betere waterhuishouding is de grond eerder opgewarmd in het voorjaar. Hierdoor is het groeiseizoen langer circa een week langer dan zonder deze bemesting.

half gecomposteerd bij aanvoer

Voordat bemesting plaatsvindt, is geitenmest voor een groot deel al gecomposteerd. Na het uitrijden vindt er dus nog maar weinig compostering plaats op het land en is er weinig stikstof uit de bodem nodig voor dit proces.

continuïteit in mestlevering

De halfgecomposteerde geitenmest is op ieder gewenst moment leverbaar, of het nu gaat om voorjaars- of najaarsbemesting. De leveranciers [hyperlink] hebben een goede bewaarplaats voor de mest, waar deze blijft liggen tot het moment van aanleveren.

minder kosten voor kunstmest

De stikstof uit geitenmest komt geleidelijk vrij tijdens mineralisatie, hierdoor is minder kunstmest nodig.

minder kosten voor beregenen

Dankzij de goede waterhuishouding van de bodem hoeft er minder beregend te worden.

minder kosten voor bestrijdingsmiddelen

Dankzij een verbeterd bodemleven is de weerbaarheid van het gewas groter en dus is het beter bestand tegen ziekten en plagen. Er zijn dus minder bestrijdingsmiddelen nodig.

jaarrond toe te passen bij de aanplant van boom- en fruitteelt

Bij de aanplant van boom- en fruitteelt is het jaarrond mogelijk om geitenmest toe te passen. De halfgecomposteerde geitenmest is jaarrond leverbaar.